Postdoctoral Position in the Swedish Language
University of Gothenburg, Department of Swedish
Sweden

Postdoktor i svenska språket med inriktning mot syntax

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 2 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för svenska språket, Göteborg
Tillträde: 1 september 2016
Diarienummer: PER 2016/33

Ämne

svenska språket med inriktning mot syntax

Ämnesbeskrivning

Anställningen är knuten till ett 3-årigt anslag från Riksbankens Jubileumsfond (P15-0709:1) för projektet Svensk negationssyntax. Projektledare är Henrik Rosenkvist (Göteborg) och övriga projektmedlemmar är Johan Brandtler (Gent) och David Håkansson (Uppsala). Projektet syftar till att empiriskt kartlägga och teoretiskt redogöra för negationens syntax i svenska, med ett särskilt fokus på perifera språkvarieteter som till exempel älvdalska och estlandssvenska. Projektet är vidare både synkront och diakront. Den teoretiska ramen för projektet är generativ grammatik, i anslutning till den internationella negationsforskningen.

Arbetsuppgifter

 

Befattningen som postdoktor syftar till att ge nyblivna doktorer möjlighet att befästa och vidareutveckla i första hand sina vetenskapliga färdigheter. 
Den huvudsakliga arbetsuppgiften utgörs av egen forskning inom ramen för projektet. Övriga arbetsuppgifter innefattar viss projektplanering, utveckling av metoder för datainsamling, datainsamling (genom fält-, korpus- och arkivstudier), analys och publicering av resultat i nationella och internationella tidskrifter.

Förutom forskning kommer arbetet till viss del även att bestå av handledning av magisterstuderande, kursutveckling och/eller undervisning. Dessa arbetsuppgifter uppgår till maximalt 20 % av anställningen. Befattningsinnehavaren förväntas utföra största delen av sitt arbete vid Institutionen för svenska språket i Göteborg samt aktivt delta i institutionens workshops, seminarier och konferenser.

 

Behörighet

 

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller som har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Doktorsavhandlingens ämnesområde ska vara relevant i förhållande till ämnesbeskrivningen ovan. Eftersom anställningen är en meriteringsanställning riktar vi oss i första hand till juniora forskare. 

Anställning som postdoktor beskrivs närmare i Göteborgs universitets anställningsordning för lärare.
http://www.gu.se/digitalAssets/1499/1499852_1445481_ansta--llningsordning-2013---styrdokument.pdf


 

 

Bedömningsgrund

 

Vid bedömningen av de sökande tas särskild hänsyn till vetenskaplig skicklighet, där den sökandes akademiska produktion kommer att tillmätas störst betydelse. Särskilt meriterande för denna anställning är kunskaper och färdigheter som är direkt relevanta för projektet, som till exempel teoretisk behärskning av generativ grammatisk analys, djupgående kunskaper i svensk och nordisk språkhistoria och/eller dialektologi samt erfarenhet av lingvistiskt fältarbete. Vikt fästs också vid dokumenterad god samarbetsförmåga, vid goda färdigheter vad gäller att planera och organisera forskning och vid att kommunicera egen forskning. Den sökande bör dessutom ha mycket goda kunskaper i svenska.

 

Övrigt

 

Sökande ska använda Humanistiska fakultetens meritportfölj:
http://hum.gu.se/digitalAssets/1458/1458368_anvisningar-ovriga-larare-sokande.pdf

Denna kräver följande dokument (se instruktioner för ytterligare detaljer):
· Beskrivning av forskning och pedagogiskt arbete
· Examina och anställningar
· Meritportfölj I: Vetenskapliga meriter 
· Meritportfölj II: Pedagogiska meriter
· Meritportfölj III: Administrativa meriter 
· Meritportfölj IV: Populärvetenskapliga meriter
· Skrifter av relevans för anställningen

Sökande ska också lämna in:


· Bevis på utbildningsstatus (t.ex. kopia av doktorsexamen)
· Dokumentation av pedagogisk skicklighet (t.ex. kursutvärderingar)
· Ett personligt brev som beskriver den sökandes tidigare erfarenhet av relevans för projektet och hur den sökande kan bidra till projektet. 
· Kontaktuppgifter till två referenspersoner.


I rekryteringsprocessen kan intervjuer ingå.


Vi undanber oss erbjudanden från externa annonsföretag.


If you apply for this position please say you saw it on Educaloxy

Apply

All Jobs

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN

Harvard University Academic Positions

Kuwait University Current Faculty Openings

Osaka University Academic Opportunities

Purdue University Job Postings for Faculty Positions

Texas Tech University Faculty Openings

Tsinghua University Job Postings

University of Cambridge Job Openings

University of Geneva Faculty Opportunities

University of New South Wales Job Openings

University of Nottingham Research Positions

University of Oslo Academic Jobs

University of Saskatchewan Faculty Positions

University of Southampton Research Vacancies

University of Tokyo Current Academic Vacancies

University of Toronto Open Faculty Positions