Senior Lecturer in Applied Linguistics Italian
Ghent University, Department of Translation, Interpreting and Communication
Belgium

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is vanaf 1 oktober 2016 een voltijds ambt van docent in het tenure track stelsel te begeven binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, voor een opdracht die academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening omvat in het vakgebied Toegepaste Taalkunde (Italiaans).

Profiel

 • houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift;
 • over minstens twee jaar postdoctorale ervaring beschikken op het ogenblik van indiensttreding;
 • het Italiaans beheersen op het niveau C2 van het ERK (Europees Referentiekader) of als moedertaalspreker;
 • hoogstaand wetenschappelijk onderzoek hebben verricht in het vakgebied toegepaste taalkunde, gestaafd door recente publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en/of boeken die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten;
 • aantoonbare expertise hebben in een van de onderzoeksdomeinen van de vakgroep, nl. meertalige communicatie, vertaal- en tolkonderzoek of (ver)taaldidactiek toegepast op het Italiaans;
 • over didactische vaardigheden beschikken om academische competenties te realiseren bij universiteitsstudenten;
 • aantoonbare ervaring kunnen voorleggen met het academisch onderwijs in en van het Italiaans;
 • actieve deelname aan internationale wetenschappelijke conferenties en aan internationale (onderzoeks)netwerken strekt tot aanbeveling;
 • positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau strekt tot aanbeveling;
 • onderwijsprofessionalisering strekt tot aanbeveling;
 • beheersing van het Nederlands strekt tot aanbeveling;

Volgende documenten dienen bij de kandidatuur te worden gevoegd:

 • een tekst (max. 1500 woorden) waarin de sollicitant zijn/haar visie op onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening m.b.t. de te begeven functie uiteenzet;
 • een onderzoeksvoorstel (max. 1500 woorden) over het onderzoek dat de sollicitant concreet wil opzetten binnen het onderzoeksdomein van de meertalige en interculturele communicatie (zie onderzoeksgroep Intercomm: 
 • http://www.intercomm.ugent.be), of de vertaal-en tolkwetenschap (zie onderzoeksgroepen EQTIS: http://www.eqtis.ugent.been TRACE: http://www.trace.ugent.be), of de (ver)taaldidactiek (zie onderzoeksgroep GOLLD: http://www.golld.ugent.be). Het onderzoeksvoorstel moet op zijn minst de volgende onderdelen bevatten: achtergrond; doelstellingen/vraagstellingen; methode; verwachte resultaten; haalbaarheid.
 • de vereiste bekwaamheidsbewijzen (afschriften van diploma’s);
 • een portfolio met aanvullende informatie over de eventuele eigen onderwijscompetenties.

De selectie gebeurt in twee fasen:

 1. op basis van curriculum vitae, publicatiedossier en ingediende visietekst wordt een shortlist samengesteld; alle kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd voor een proefles en een interview;
 2. op basis van de verzamelde informatie wordt beslist welke kandidaten worden gerangschikt en hoe ze worden gerangschikt.

Een voltijds ambt in de aanvangsgraad van docent geeft in principe aanleiding tot een aanstelling in een tijdelijk dienstverband in een tenure trackstelsel voor een duur van vijf jaar.

Indien het universiteitsbestuur de prestaties van de betrokkene gunstig beoordeelt mondt dit mandaat uit in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.

Bij wijze van uitzondering kan een kandidaat die reeds een betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie in een andere universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel 91 van het universiteitendecreet.

Kandidaten moeten bereid zijn om de verplichte basisdocententraining te volgen.

UGent voorziet een vrij aanbod 'Nederlands' en 'Engels' voor anderstalige professoren, dit ter ondersteuning van de onderwijstaal waarin gedoceerd wordt.

Nadere informatie in verband met dit ambt en de inpassing ervan in de strategische krachtlijnen van de vakgroep  kunnen verkregen worden bij prof. Veronique Hoste, vakgroepvoorzitter (e-mail: veronique.hoste@ugent.be).

Binnen de Universiteit Gent is het loopbaanmodel voor ZAP-leden in de graad van docent en hoofddocent gebaseerd op de periodieke toetsing van de prestaties in functie van op voorhand vast te leggen gepersonaliseerde doelstellingen.

Hoe solliciteren?

Sollicitaties dienen uiterlijk 8 april 2016 per e-mail verzonden te worden aan solliciterenzap@ugent.be met in bijlage de sollicitatiebrief, het sollicitatieformulier voor ZAP, de visietekst en het onderzoeksvoorstel, vergezeld van de bekwaamheidsbewijzen (onder meer afschriften van de diploma's) (gelieve alle documenten samengevoegd in één bijlage te versturen met als referentie 20160219 Toegepaste Taalkunde (Italiaans)). De kandidaat ontvangt een e-mail bij goede ontvangst van de sollicitatie.

De sollicitatieformulieren voor ZAP zijn beschikbaar via volgende link:

http://www.ugent.be/nl/vacatures/zap/sollicitatieformulieren-zap/sollzapambt.docx/view


If you apply for this position please say you saw it on Educaloxy

Apply

All Jobs

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN

Harvard University Academic Positions

Kuwait University Current Faculty Openings

Osaka University Academic Opportunities

Purdue University Job Postings for Faculty Positions

Texas Tech University Faculty Openings

Tsinghua University Job Postings

University of Cambridge Job Openings

University of Geneva Faculty Opportunities

University of New South Wales Job Openings

University of Nottingham Research Positions

University of Oslo Academic Jobs

University of Saskatchewan Faculty Positions

University of Southampton Research Vacancies

University of Tokyo Current Academic Vacancies

University of Toronto Open Faculty Positions