Senior Lecturer in Multilingual Communication
Ghent University, Department of Translation, Interpreting and Communication
Belgium

In de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte is vanaf 1 oktober 2016 een voltijds ambt van docent in het tenure track stelsel te begeven binnen de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie, voor een opdracht die academisch onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening omvat in het vakgebied Meertalige Communicatie (Frans).

Profiel

 • houder zijn van een diploma van doctor op proefschrift met specialisatie Frans;
 • over minstens twee jaar postdoctorale ervaring beschikken op het ogenblik van indiensttreding;
 • het Frans beheersen op het niveau C2 van het ERK (Europees Referentiekader) of als moedertaalspreker;
 • hoogstaand wetenschappelijk onderzoek hebben verricht in het vakgebied meertalige communicatie, gestaafd door recente publicaties in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en/of boeken die een ruime verspreiding kennen en die een beroep doen op deskundigen voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten;
 • aantoonbare expertise hebben in onderzoek naar interculturele communicatieprocessen waarbij het Frans één van de onderzochte talen is;
 • over didactische vaardigheden beschikken om academische competenties te realiseren bij universiteitsstudenten;
 • aantoonbare ervaring kunnen voorleggen in het academisch onderwijs in en van het Frans;
 • actieve deelname aan internationale wetenschappelijke conferenties en aan internationale (onderzoeks)netwerken strekt tot aanbeveling;
 • positief geëvalueerde ervaring met verstrekt en/of georganiseerd onderwijs op academisch niveau strekt tot aanbeveling;
 • onderwijsprofessionalisering strekt tot aanbeveling;

Volgende documenten dienen bij de kandidatuur gevoegd te worden:

 • een tekst (max. 1.500 woorden), waarin de kandidaat zijn/haar visie op onderzoek, onderwijs en wetenschappelijke dienstverlening m.b.t. het te begeven ambt uiteenzet;
 • onderzoeksvoorstel (max. 1500 woorden) over het onderzoek naar interculturele communicatie  dat de sollicitant concreet wil opzetten ( zie onderzoeksgroep Intercomm: (http://www.intercomm.ugent.be). Het onderzoeksvoorstel moet minstens de volgende onderdelen bevatten: achtergrond; doelstellingen/vraagstellingen; methode; verwachte resultaten; haalbaarheid;
 • de bekwaamheidsbewijzen (afschriften van de diploma's);
 • een portfolio met aanvullende informatie over de eventuele eigen onderwijscompetenties.

De selectie gebeurt in twee fasen:

 1. op basis van curriculum vitae, publicatiedossier, ingediende visietekst en onderzoeksvoorstel wordt een shortlist samengesteld; alle kandidaten op de shortlist worden uitgenodigd voor een proefles en een interview;
 2. op basis van de verzamelde informatie wordt beslist welke kandidaten worden gerangschikt en hoe ze worden gerangschikt.

Een voltijds ambt in de aanvangsgraad van docent geeft in principe aanleiding tot een aanstelling in een tijdelijk dienstverband in een tenure trackstelsel voor een duur van vijf jaar.

Indien het universiteitsbestuur de prestaties van de betrokkene gunstig beoordeelt mondt dit mandaat uit in een vaste benoeming in de graad van hoofddocent.

Bij wijze van uitzondering kan een kandidaat die reeds een betrekking als ZAP-lid of een gelijkwaardige functie in een andere universiteit of instelling voor onderzoek uitoefent, onmiddellijk worden benoemd in de graad van docent, onverminderd de mogelijkheid die geboden wordt voor een tijdelijke aanstelling in artikel 91 van het universiteitendecreet.

Kandidaten moeten bereid zijn om de verplichte basisdocententraining te volgen.

UGent voorziet een vrij aanbod 'Nederlands' en 'Engels' voor anderstalige professoren, dit ter ondersteuning van de onderwijstaal waarin gedoceerd wordt.

Nadere informatie in verband met dit ambt en de inpassing ervan in de strategische krachtlijnen van de vakgroep  kunnen verkregen worden bij prof. Veronique Hoste, vakgroepvoorzitter (e-mail veronique.hoste@ugent.be).

Binnen de Universiteit Gent is het loopbaanmodel voor ZAP-leden in de graad van docent en hoofddocent gebaseerd op de periodieke toetsing van de prestaties in functie van op voorhand vast te leggen gepersonaliseerde doelstellingen.

Hoe solliciteren?

Sollicitaties dienen uiterlijk 8 april 2016 per e-mail verzonden te worden aan solliciterenzap@ugent.be met in bijlage de sollicitatiebrief, het sollicitatieformulier voor ZAP, de visietekst en het onderzoeksvoorstel, vergezeld van de bekwaamheidsbewijzen (onder meer afschriften van de diploma's) (gelieve alle documenten samengevoegd in één bijlage te versturen met als referentie 20160219 meertalige communicatie (Frans)). De kandidaat ontvangt een e-mail bij goede ontvangst van de sollicitatie.

De sollicitatieformulieren voor ZAP zijn beschikbaar via volgende link:

http://www.ugent.be/nl/vacatures/zap/sollicitatieformulieren-zap/sollzapambt.docx/view


If you apply for this position please say you saw it on Educaloxy

Apply

All Jobs

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN

Harvard University Academic Positions

Kuwait University Current Faculty Openings

Osaka University Academic Opportunities

Purdue University Job Postings for Faculty Positions

Texas Tech University Faculty Openings

Tsinghua University Job Postings

University of Cambridge Job Openings

University of Geneva Faculty Opportunities

University of New South Wales Job Openings

University of Nottingham Research Positions

University of Oslo Academic Jobs

University of Saskatchewan Faculty Positions

University of Southampton Research Vacancies

University of Tokyo Current Academic Vacancies

University of Toronto Open Faculty Positions